designers of embroidery patterns

on cards

 

Disclaimer (Nederlands)

Alle rechten voorbehouden.

Niets van onze patronen mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enig andere manier.

Het verkopen of zelfs weggeven van kopieŽn van onze borduurpatronen is niet toegestaan.

Het maken van kopieŽn is alleen toegestaan voor eigen gebruik, om b.v. het origineel te sparen.

Wel toegestaan is het verkopen of weggeven van geborduurde kaarten die met behulp van onze patronen zijn gemaakt.

 

 

Disclaimer (English)

All rights are under reservation.

Nothing of our patterns may be copied, downloaded, increased, stored in an automated (data) processing or published in any way, not electronically, mechanically, by means of photocopy or any other way.

Selling or given copies of our patterns is not allowed.

It is allowed to make copy for your own purposes, with reason to save your original

You may also sell or given away the cards you have embroidered with our patterns.

 

 

info@kaartborduren.nl

info@cardembroidery.eu